Home > Algemene Leveringsvoorwaarden
F.A.Q.

Begrippen

 1. De Boekhandel: VU Boekhandel BV, De Boelelaan 1105 in Amsterdam, in dezen tevens optredend voor haar partners Venstra Boekhandel BV te Amstelveen.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met de Boekhandel betreffende de levering van diensten of producten.
 3. Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele koper.
 4. Wachtwoord: het wachtwoord van de individuele koper om toegang tot zijn gegevens en de database krijgen.
 5. Database: de gestructureerde verzameling data van de VU Boekhandel
 6. Website: de url https://www.vuboekhandel.nl waarvan de VU Boekhandel rechthebbende is.

Artikel 1 - Algemene Bepalingen

 1. Op alle door de Boekhandel met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. Wij conformeren ons aan de Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het BW aan richtlijn 97/7/EG van het EP en de Raad van de EU van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Stb.617.
 2. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via deze website, per e-mail, tandwiel telefonisch of schriftelijk. Door plaatsing van een bestelling wordt de koper geacht deze leveringsvoorwaarden te aanvaarden. Bestellingen via de website worden automatisch per e-mail bevestigd.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Boekhandel en haar afnemers.

Artikel 2 - Prijzen en aanbiedingen

 1. Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  De BTW op boeken bedraagt 6%.
 2. Alle aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering leverbaarheid en levertijd. Alle gegevens zijn gebaseerd op laatst bekende informatie. De Boekhandel is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen, in het bijzonder wanneer een uitgever of leverancier een prijsverhoging toepast. Mocht een getoonde prijs sterk afwijken van de correcte prijs, dan neemt de Boekhandel contact op met de koper alvorens tot levering over te gaan.
 3. De boekhandel is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken achteraf te verhogen, in het bijzonder wanneer wijzigingen in de betreffende valutakoersen daartoe aanleiding geven.
 4. Alle aanbiedingen van de Boekhandel zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, dan wel anderszins is overeengekomen met koper.
 5. Annulering van bestellingen is niet mogelijk, tenzij de Boekhandel daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 3 - Leveringen en betaling

 1. De door de Boekhandel opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Levering vindt plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan koper.
 3. Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals geregistreerd in de database van de Boekhandel.
 4. De Boekhandel is gerechtigd verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door de Boekhandel in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzend- en administratiekosten worden berekend.
 6. De Boekhandel is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan de Boekhandel, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van de Boekhandel aan koper.
 7. Betaling van facturen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
 8. Alle door de Boekhandel krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van de Boekhandel totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

Artikel 5 - Reclames en aansprakelijkheid

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de Boekhandel daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de boekhandel de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Uitgezonderd technische defecten worden CD´s, CDROM´s, DVD´s, Audiocassettes en Videobanden niet retour genomen.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Overige bepalingen

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen de Boekhandel en koper.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met de Boekhandel zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. In geval door een rechter enige bepaling in deze voorwaarden als onwettig dan wel onredelijk wordt aangemerkt, wordt deze bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet als zodanig wordt gekwalificeerd, echter daarmee qua inhoud en bedoeling zoveel mogelijk overeenkomend.

E-mail gedragslijn
Wanneer u naar ons mailt sturen wij u een ontvangstbevestiging, tenzij wij uw mail direct kunnen afhandelen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een definitief antwoord van ons en mocht dit niet haalbaar zijn, dan laten wij u dit weten.